fbpx

MUSEUMSFORENINGEN

Vendsyssel Historiske Museum skal - i henhold til lovgivningen - bevare og formidle Vendsyssels kulturarv. Læs mere om det juridiske aspekt i Museumsloven .

Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum har til formål at støtte museet.

Som medlem af museumsforeningen er der flere medlemsfordele:

- Adgangskort til museets afdelinger (gælder entré til afdelingerne, undtaget er bjeskblanding på Hirtshals Museum og omvisninger på Bunkermuseet)

Magasinet VHM, der udkommer to gange årligt med artikler fra museet, og halvårskalender med alle VHMs planlagte udstillinger, aktiviteter m.m.

- 20% rabat på varer i museumsbutikken i Hjørring og i Hirtshals(undtaget spise- og drikkevarer) på ikke i forvejen nedsatte varer.

20% rabat på VHMs egne bogudgivelser (ikke nedsatte)

- Fordelspris til VHM’s arrangementer (gælder også Høst - og Kartoffeldagen i Mosbjerg, undtaget er omvisninger på Bunkermuseet.)

Årbogen "Vendsyssel Nu & Da"

Invitation til udstillingsåbninger

Invitation til VHMs årlige Nytårskur - en hyggelig og uformel sammenkomst hvert år i januar med foredrag som optakt til det kommende år

Støt museet - bliv medlem af museumsforeningen!

Bliv medlem af Museumsforeningen

Årskontingent:
Enkelt medlemsskab: 175 kr.
Par medlemsskab: 250 kr.

Du/I kan melde jer ind ved at ringe til museets kontor på tlf. 96 24 10 50 eller sende en e-mail til vhm@vhm.dk

Museumsforeningens bestyrelse

Karin Maegaard (formand)
Bjarne Christensen (næstformand)
Lilly Bjerregaard (sekretær)
Jens Rubæk (kasserer)
Jens O.T. Christensen
Steen Sørensen
Vedtægter
Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum af 23. marts april 1974 som ændret på den ordinære generalforsamling 11. marts 1998 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2. juni 1998. § 1 Foreningens navn er Museumsforeningen ved Vendsyssel historiske Museum. § 2 Foreningen virker som støttekreds for Vendsyssel Historiske Museum og udpeger medlemmer til dettes styrelse. Foreningen kan indgå samarbejde med andre kulturelle institutioner og foreninger. § 3 Personer, firmaer og institutioner kan optages i foreningen som medlemmer. Par kan optages som medlemmer med almindeligt kontingent + tillæg. § 4 Foreningens ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. I generalforsamlingen kan hvert medlem deltage med en eller flere repræsentanter, men hvert medlem kan kun repræsentere en stemme. Fremmødt par med parmedlemsskab har dog hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. § 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af revideret regnskab. 4. Forslag til budget og kontingent. 5. Andre forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 9. Eventuelt. Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. § 6 Til foreningens bestyrelse vælges 6 medlemmer. Af bestyrelsen afgår hvert år to medlemmer. De første to år afgår medlemmerne ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger to medlemmer til Vendsyssel Historiske Museums styrelse. § 7 Foreningens regnskaber følger kalenderåret. § 8 Ændringer af disse vedtægter kan vedtages på en ordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan ændringsforslag genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslaget kan da vedtages af de fremmødte med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler tilfalde Vendsyssel Historiske Museum. Ændret på generalforsamlingen den 11. marts 1998 og - i mangel af fremmøde i henhold til vedtægternes krav om halvdelen af medlemmerne - endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 1998.

Museumsforeningens arrangementer og andre meddelelser

Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum afholder arrangementer flere gange årligt. På denne side kan du læse mere om de enkelte arrangementer samt finde invitationer.
15. marts 2016

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2016 KL. 19.30 I DET GAMLE RÅDHUS I HJØRRING I henhold til vedtægternes §5 indkaldes hermed til general- forsamling […]
13. januar 2016

Program for første halvår

Så er der nyt program for Museumsforeningen. Se hvad vi byder på i det første halvår af 2016, ved at downloade en PDF HER!
25. august 2015

Vendsyssel Nu & Da #29

Vendsyssel Nu & Da går snart i trykken, og vil blive sendt til alle medlemmer af Museumsforeningen inden udgangen af 2015.
X