MUSEUMSFORENINGEN

Som medlem af museumsforeningen er der flere medlemsfordele:

- Adgangskort til museets afdelinger (gælder entré til afdelingerne, undtaget er bjeskblanding på Hirtshals Museum og omvisninger på Bunkermuseet)

Magasinet VHM, der udkommer to gange årligt med artikler fra museet, og halvårskalender med alle VHMs planlagte udstillinger, aktiviteter m.m.

- 20% rabat på varer i museumsbutikken i Hjørring og i Hirtshals(undtaget spise- og drikkevarer) på ikke i forvejen nedsatte varer.

20% rabat på VHMs egne bogudgivelser (ikke nedsatte)

- Fordelspris til VHM’s arrangementer (gælder også Høst - og Kartoffeldagen i Mosbjerg, undtaget er omvisninger på Bunkermuseet.)

Årbogen "Vendsyssel Nu & Da"

Invitation til udstillingsåbninger

Invitation til VHMs årlige Nytårskur - en hyggelig og uformel sammenkomst hvert år i januar med foredrag som optakt til det kommende år

Støt museet - bliv medlem af museumsforeningen!

Bliv medlem af Museumsforeningen

Årskontingent:
Enkelt medlemsskab: 185 kr.
Par medlemsskab: 270 kr.

 

Du/I kan melde jer ind ved at ringe til museets kontor på tlf. 96 24 10 50 eller sende en e-mail til vhm@vhm.dk

 

Mobile-Pay 650022

Museumsforeningens bestyrelse

Karin Maegaard (formand)
Bjarne Christensen (næstformand)
Gitte Høy-Petersen (sekretær)
Erik Thomsen (kasserer)
Kirsten Dalsgaard
Carsten Jørgensen

Vedtægter
Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum


Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum af 23. marts april 1974 som ændret på den ordinære generalforsamling 11. marts 1998 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2. juni 1998.


§ 1 Foreningens navn er Museumsforeningen ved Vendsyssel historiske Museum.


§ 2 Foreningen virker som støttekreds for Vendsyssel Historiske Museum og udpeger medlemmer til dettes styrelse.


Foreningen kan indgå samarbejde med andre kulturelle institutioner og foreninger.


§ 3 Personer, firmaer og institutioner kan optages i foreningen som medlemmer. Par kan optages som medlemmer med almindeligt kontingent + tillæg.


§ 4 Foreningens ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.


I generalforsamlingen kan hvert medlem deltage med en eller flere repræsentanter, men hvert medlem kan kun repræsentere en stemme. Fremmødt par med parmedlemsskab har dog hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag til budget og kontingent.
5. Andre forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Eventuelt.


Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.


§ 6 Til foreningens bestyrelse vælges 6 medlemmer.


Af bestyrelsen afgår hvert år to medlemmer. De første to år afgår medlemmerne ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger to medlemmer til Vendsyssel Historiske Museums styrelse.


§ 7 Foreningens regnskaber følger kalenderåret.


§ 8 Ændringer af disse vedtægter kan vedtages på en ordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede.


Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan ændringsforslag genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslaget kan da vedtages af de fremmødte med almindelig stemmeflerhed.


I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler tilfalde Vendsyssel Historiske Museum.


Ændret på generalforsamlingen den 11. marts 1998 og - i mangel af fremmøde i henhold til vedtægternes krav om halvdelen af medlemmerne - endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 1998.


NYHEDER fra Museumsforeningens


KALENDER - efterår 2024

Museumsforeningens 50 år jubilæum

Søndag d. 18. august 2024, kl. 14-17.

Museumsforeningen fylder 50 år i år, og det skal fejres. Vi holder fest i museets dejlige have, og vi satser på godt vejr, musik, taler, mange gæster, sang og hygge.
 
Søndag d. 18. august 2024 kl. 14-17 i Museumshaven i Hjørring.
Indgang ad den røde låge ved Akseltorv.
 
Fra kl. 13.40 velkomstmusik ved Vendsyssel Brass
 
- Velkomsttale Karin Maegaard, formand for Museumsforeningen
- Museets tale: Anne Dorthe Holm, museumsdirektør VHM
- Den musikalske Duo: Andreas Svaneborg og Ditte Biegel Svaneborg
- En fællessang: Andreas Svaneborg og Ditte Biegel Svaneborg
- Festtale: Hans Høilund-Carlsen, Foreningens første formand
- Ane Margrethe - Thomas Bisps femme fatale: Thomas Klimek, forfatter
- Kaffe med kage
- Vendsyssel Noveller: Lars Simonsen, bibliotekar og Emma Stella, forfatter
 
Konferencier: Thomas Hovaldt
Undervejs er der også noget for børnene
 

Bemærk: Der afholdes 4 meget forskellige foredrag om migration og flugt.

Vendsyssel Historiske Museum og Museumsforeningen afholder fire foredrag i efteråret med overskriften: Migration og flugt i historien. Alle fire foredrag trækker på den lokale og regionale historie og sætter ikke mindst vores egen tid i relief, både når det gælder klimakatastrofe, migration og flygtningestrømme.

Alle foredrag er på Det gamle Rådhus, Torvet 6, 9800 Hjørring

Prisen er 80 kr. og medlemmer af museumsforeningen betaler 50 kr.

 

Foredrag nr. 1:

Torsdag d. 19. september kl. 19: Mellem Kollaps og klimakatastrofe – Folkevandringstiden i Europa og Norden ved ph.d. og museumsinspektør ved Arkæologi Sydvestjylland, Museum Vest, Rasmus Birch Iversen.

Perioden mellem 300 og 700 e.Kr. kaldes Folkevandringstiden eller ”the dark ages”- mørk, fordi lyset dæmpedes over Europa, da Romerriget kollapsede, og folkevandringer og formørkede barbarkonger erstattede civilisation med en ny og mere kaotisk verdensorden. Men perioden er også startskuddet til det Europa, vi kender i dag.

 

Foredrag nr. 2:                          

Onsdag den 9. oktober 2024 kl. 19.00: Vittrupmanden – En af Vendsyssels første indvandrere v. seniorforsker, ph.d. Anders Fischer.                                                                                                                                          

En indvandrer fik otte knusende kølleslag i kraniet og blev kastet i sumpen. Hvem var han, og hvorfor endte han sine dage så dramatisk? Det er efterforskningsleder, Anders Fischer, nu klar til at give et bud på. Det står klart, at afdøde var immigrant fra en nordlig del af Norge eller Sverige, og at han var mørk- eller sorthudet. For sådan så beboerne i Nordskandinavien ud på hans tid – for ca. 5200 år siden.

 

Foredrag nr. 3:  

Onsdag d. 30. oktober kl. 19: Tyskere på flugt - de tyske flygtninge i Danmark

1945-1949 v. Museumsinspektør og historiker John V. Jensen, Vardemuseerne.

I besættelsens sidste måneder ankom ca. 250.000 tyske flygtninge til Danmark. Krigshandlingerne på Østfronten fik nazisterne til at evakuere millioner af mennesker til det vestlige Tyskland og Danmark.

 

Foredrag nr. 4:

Tirsdag den 12. november 2024 kl. 19.00: Flugten til Hjørring v. formidlingschef og historiker Jens-Christian Hansen, Vendsyssel Historiske Museum.

Alene i den nuværende Hjørring Kommune var der i krigens sidste måneder og de første efterkrigsår ca. et par håndfulde flygtningelejre, der dog ikke alle eksisterede på samme tid. I dag er der næsten ingen spor tilbage efter lejrene og deres beboere. Et levn findes dog på Hjørring Kirkegård i form af en simpel gravsten med teksten ”Klaus 1940-1945”.                       

 


 

Torsdag d. 5.december kl. 19-21: Fortælletime

Livet i Hjørring by om morgenen i 50erne.

Jens O. T. Christensen fortæller om morgenens liv i Østergade, da han var barn.   

Vi skal også høre om husvildebarakkerne, og måske kommer der flere erindringer

undervejs som bydreng.    

Det er en aften, hvor publikum også kan supplere med erindringer.                             

Det bliver en hyggelig aften med julegløgg og julegodter.            

Sted: Det gamle Rådhus, Torvet 6, 9800 Hjørring            

Adgang: Gratis

Gløgg/Kaffe og juleknas: 30 kr.     

Mød museumsforeningens bestyrelse: