fbpx

MUSEUMSFORENINGEN

Som medlem af museumsforeningen er der flere medlemsfordele:

- Adgangskort til museets afdelinger (gælder entré til afdelingerne, undtaget er bjeskblanding på Hirtshals Museum og omvisninger på Bunkermuseet)

Magasinet VHM, der udkommer to gange årligt med artikler fra museet, og halvårskalender med alle VHMs planlagte udstillinger, aktiviteter m.m.

- 20% rabat på varer i museumsbutikken i Hjørring og i Hirtshals(undtaget spise- og drikkevarer) på ikke i forvejen nedsatte varer.

20% rabat på VHMs egne bogudgivelser (ikke nedsatte)

- Fordelspris til VHM’s arrangementer (gælder også Høst - og Kartoffeldagen i Mosbjerg, undtaget er omvisninger på Bunkermuseet.)

Årbogen "Vendsyssel Nu & Da"

Invitation til udstillingsåbninger

Invitation til VHMs årlige Nytårskur - en hyggelig og uformel sammenkomst hvert år i januar med foredrag som optakt til det kommende år

Støt museet - bliv medlem af museumsforeningen!

Bliv medlem af Museumsforeningen

Årskontingent:
Enkelt medlemsskab: 175 kr.
Par medlemsskab: 250 kr.

Du/I kan melde jer ind ved at ringe til museets kontor på tlf. 96 24 10 50 eller sende en e-mail til vhm@vhm.dk

Museumsforeningens bestyrelse

Karin Maegaard (formand)
Bjarne Christensen (næstformand)
Heidi Rolle (sekretær)
Erik Thomsen (kasserer)
Kirsten Dalsgaard
Gitte Høy-Petersen
Vedtægter
Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum


Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum af 23. marts april 1974 som ændret på den ordinære generalforsamling 11. marts 1998 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2. juni 1998.


§ 1 Foreningens navn er Museumsforeningen ved Vendsyssel historiske Museum.


§ 2 Foreningen virker som støttekreds for Vendsyssel Historiske Museum og udpeger medlemmer til dettes styrelse.


Foreningen kan indgå samarbejde med andre kulturelle institutioner og foreninger.


§ 3 Personer, firmaer og institutioner kan optages i foreningen som medlemmer. Par kan optages som medlemmer med almindeligt kontingent + tillæg.


§ 4 Foreningens ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.


I generalforsamlingen kan hvert medlem deltage med en eller flere repræsentanter, men hvert medlem kan kun repræsentere en stemme. Fremmødt par med parmedlemsskab har dog hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag til budget og kontingent.
5. Andre forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Eventuelt.


Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.


§ 6 Til foreningens bestyrelse vælges 6 medlemmer.


Af bestyrelsen afgår hvert år to medlemmer. De første to år afgår medlemmerne ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger to medlemmer til Vendsyssel Historiske Museums styrelse.


§ 7 Foreningens regnskaber følger kalenderåret.


§ 8 Ændringer af disse vedtægter kan vedtages på en ordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede.


Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan ændringsforslag genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslaget kan da vedtages af de fremmødte med almindelig stemmeflerhed.


I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler tilfalde Vendsyssel Historiske Museum.


Ændret på generalforsamlingen den 11. marts 1998 og - i mangel af fremmøde i henhold til vedtægternes krav om halvdelen af medlemmerne - endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 1998.


KALENDER - efterår 2022

Torsdag d. 28.juli kl. 19: Besøg på Vester Hedegaard i Pandrup. Slægtsgård og gamle kornsorter.


Tirsdsg d. 23. august kl. 16.30: besøg på flygtningemuseet i Skallerup feriecenter.


Onsdag d. 12. oktober kl. 19.15: Arkæolog Michael Vinter fortæller nogle af de særlige udgravninger han har deltaget i. Det gl. Rådhus i Hjørring.
Den ”nye” leder af arkæologien i Vendsyssel, Michael Vinter, tager deltagerne med på en rejse gennem sit tidligere virke i den fede, østjyske muld omkring Århus, i luften over Jylland, med metaldetektor på Samsø og ind i Kongehøjene på Bahrain i Den Persiske Golf.


Onsdag d. 2. november kl. 19.15: Svend Hjorth og Harry Sørensen fortæller om tegl og teglværker ved Hjørring. Det gl. Rådhus i Hjørring.
Kunsten at lave tegl / mursten fik enorm betydning med tiden. Svend Hjorth fortæller om teglens udvikling og betydning for byernes udvikling. Harry Sørensen fortæller om de mange teglværker, der var i Hjørring og omegn. Begge herrer ved utroligt meget om tegl og kan supplere hinanden. Det bliver spændende og informativt at høre dem fortælle. Undervejs er der kaffe og kage.Mød museumsforeningens bestyrelse:

 
 

Meddelelser fra Museumsforeningens

18. november 2021

X