MUSEUMSFORENINGEN

Som medlem af museumsforeningen er der flere medlemsfordele:

- Adgangskort til museets afdelinger (gælder entré til afdelingerne, undtaget er bjeskblanding på Hirtshals Museum og omvisninger på Bunkermuseet)

Magasinet VHM, der udkommer to gange årligt med artikler fra museet, og halvårskalender med alle VHMs planlagte udstillinger, aktiviteter m.m.

- 20% rabat på varer i museumsbutikken i Hjørring og i Hirtshals(undtaget spise- og drikkevarer) på ikke i forvejen nedsatte varer.

20% rabat på VHMs egne bogudgivelser (ikke nedsatte)

- Fordelspris til VHM’s arrangementer (gælder også Høst - og Kartoffeldagen i Mosbjerg, undtaget er omvisninger på Bunkermuseet.)

Årbogen "Vendsyssel Nu & Da"

Invitation til udstillingsåbninger

Invitation til VHMs årlige Nytårskur - en hyggelig og uformel sammenkomst hvert år i januar med foredrag som optakt til det kommende år

Støt museet - bliv medlem af museumsforeningen!

Bliv medlem af Museumsforeningen

Årskontingent:
Enkelt medlemsskab: 175 kr.
Par medlemsskab: 250 kr.

Du/I kan melde jer ind ved at ringe til museets kontor på tlf. 96 24 10 50 eller sende en e-mail til vhm@vhm.dk

Mobile-Pay 650022

Museumsforeningens bestyrelse

Karin Maegaard (formand)
Bjarne Christensen (næstformand)
Heidi Rolle (sekretær)
Erik Thomsen (kasserer)
Kirsten Dalsgaard
Gitte Høy-Petersen
Vedtægter
Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum


Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum af 23. marts april 1974 som ændret på den ordinære generalforsamling 11. marts 1998 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2. juni 1998.


§ 1 Foreningens navn er Museumsforeningen ved Vendsyssel historiske Museum.


§ 2 Foreningen virker som støttekreds for Vendsyssel Historiske Museum og udpeger medlemmer til dettes styrelse.


Foreningen kan indgå samarbejde med andre kulturelle institutioner og foreninger.


§ 3 Personer, firmaer og institutioner kan optages i foreningen som medlemmer. Par kan optages som medlemmer med almindeligt kontingent + tillæg.


§ 4 Foreningens ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.


I generalforsamlingen kan hvert medlem deltage med en eller flere repræsentanter, men hvert medlem kan kun repræsentere en stemme. Fremmødt par med parmedlemsskab har dog hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag til budget og kontingent.
5. Andre forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Eventuelt.


Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.


§ 6 Til foreningens bestyrelse vælges 6 medlemmer.


Af bestyrelsen afgår hvert år to medlemmer. De første to år afgår medlemmerne ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger to medlemmer til Vendsyssel Historiske Museums styrelse.


§ 7 Foreningens regnskaber følger kalenderåret.


§ 8 Ændringer af disse vedtægter kan vedtages på en ordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede.


Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan ændringsforslag genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslaget kan da vedtages af de fremmødte med almindelig stemmeflerhed.


I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler tilfalde Vendsyssel Historiske Museum.


Ændret på generalforsamlingen den 11. marts 1998 og - i mangel af fremmøde i henhold til vedtægternes krav om halvdelen af medlemmerne - endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 1998.


NYHEDER fra Museumsforeningens


KALENDER - efterår 2023


September :

Tur til Skibsbylejren:
Vi skal se og høre om den betydning, stedet havde for tyskerne under 2. verdenskrig. Vi skal gå rundt i området. Turen er på små 3 kilometer. Dato kommer senere på mail og på Facebook.

Mandag d. 11. september Kl. 19-21
Fortælletime: Barndom ved Bredfald Mølle . Johanne Breuning fortæller om sin opvækst 1937-1943 i et håndværker- hjem ude på Frederikshavnsvej ,hvor Bredfald Mølle lå. Hun husker krigen og Stenhuggerværkstedet, husvilde- boligerne og meget mere.

Onsdag d. 11.oktober kl. 19-21.30
”Den onde stemoder fra Hjørring”: Niels Bendsen fortæller om en sag der blev omtalt i alle landets aviser. Vi er tilbage i 1920’erne.

Museet og Museumsforeningen er gået sammen om at arrangere følgende 3 foredrag om en del af fotografiets historie:

Foredrag nr. 1: Onsdag den 25. oktober 2023 kl. 19.00: Det sidste billede: Dødslejefotografiets historie v. Historiker, ph.d. Jannie Uhre Kongsgaard Det at tage billeder af afdøde er et gammelt fænomen, der går tilbage til fotografiets officielle fødsel i Frankrig i 1839. Det ældste kendte dødslejefotografi i Danmark er fra 1849.

Foredraget er en fortælling om dødslejefotografiets historie i Danmark med udblik tiltraditionen i andre dele af verden. Foredraget vil berøre fotografiets rolle i begravelses- og minde-kulturen under skiftende samfundsstrukturer og drøfte dødslejefotografiets rolle i sorgarbejdet fra et kuturhistorisk perspektiv.

Foredrag nr. 2: Onsdag den 1. november 2023 kl. 16.00:
I skyggen - De første kvindelige fotografer i Norden v. ph.d. og overinspektør ved Museum Østjylland, Hanne Schaumburg Sørensen. Foredraget er fortællingen om den første generation af kvindelige fotografer i Danmark, Island og Færøerne. Gennem kvindernes egne fotografier fra perioden 1872-1925 kommer man tæt på deres arbejde og liv.

Foredrag nr. 3: Onsdag den 8. november 2023 kl. 19.00:
Fotografen Kirstine Lund - en iværksætter fra 1800-tallet v. Jan Rasmussen, Nørre Harritslev. Kirstine Lund er født i Løkken i 1852. Da hendes fallerede mand flygtede til USA, uddannede hun sig til fotograf for at kunne forsørge sig selv og sine tre børn. Hun giftede sig aldrig igen, men blev gennem sin forretning i stand til at bestemme over sig selv, sine børn og sin økonomi.

Mandag d. 4. december kl. 19-21:
Fortælletime :Bydreng i Hjørring i 50’erne. Jens.O.T.Christensen fortæller om sin tid som dreng i Hjørring. Hans far var hesteslagter i den fattige del af byen og Jens var bydreng og kom rundt i byen , hvor han oplevede og så meget. Kom og lyt og måske du kan supplere Jens.

Alle foredrag og fortælletime afholdes på Det Gamle Rådhus, Torvet 6 , 9800 Hjørring.
Der sendes mere udførlig beskrivelse ud på e-mail ca 2 uger før afholdelse.
Alle arrangementer undtaget ”Skibsbylejren” og ”Barndom ved Bredfald Mølle” står omtalt i VHM-Magasinet nr. 8

Mød museumsforeningens bestyrelse: