Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

CVR: 45094316

I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.

Lov nr. 1531 af 21. december om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt den ledsagende bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum, godkendt af museets bestyrelse den 11. december 2018

CVR: 45094316

 1. Navn, ejerforhold, status og art

Vendsyssel Historiske Museum er et selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk museum med tilhørende historisk arkiv med hjemsted i Hjørring Kommune. Hjørring Kommunearkiv hører organisatorisk under Vendsyssel Historiske Museum med egne vedtægter.

 1. Formål og ansvarsområde

2.1 Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sine ansvarsområder virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet kan desuden gennem sin virksomhed belyse samspillet mellem kultur og natur, dets udvikling, nutidige miljø og samspillet med mennesker.

Museet skal gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende. Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund. Museet skal sikre kulturarv for fremtidig anvendelse.

2.2 I arkæologisk henseende har museet kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø som ansvarsområde.

I historisk/etnologisk henseende har museet Hjørring Kommune som ansvarsområde.

Inden for det geografiske ansvarsområde har museet et særligt fokus på temaerne: By, land, vand. Herunder særligt områderne natur, oldtid, middelalder, landbrug, kystkultur og byernes historie.

Museets virksomhed skal emnemæssigt altid ske under hensyntagen til beslægtede museers ansvarsområde, ligesom museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.

2.3 Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvars- og virkeområder.

2.4 Genstande og andet materiale, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, søges henvist til et relevant museum eller arkiv.

 1. Samarbejde med andre museer samt offentlige myndigheder.

3.1 Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.

3.2 Museet er medlem af relevante samarbejdsorganisationer og samarbejder i øvrigt med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

3.3 Museet samarbejder inden for sine ansvarsområder med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

3.4 Museet indberetter løbende tilvæksten i samlingerne til relevante, centrale databaser.

3.5 Museet følger fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvæsen og følger retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen.

 1. Bestyrelse

4.1

Institutionen forestås af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer, som udpeges for en fireårs periode.

 1. april i det første år af en kommunal valgperiode udpeges 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen for Hjørring Kommune

1 medlem udpeges af bestyrelsen for Museumsforeningen.

1 medlem udpeges i fællesskab af de lokalhistoriske arkiver, de foreningsdrevne museer og de naturhistoriske, arkæologiske og kulturhistoriske foreninger i Hjørring Kommune eller med arbejdsområde i Hjørring Kommune. Nærmere regler for deltagelse i udpegningen og for selve udpegningen fastsættes af bestyrelsen.

1 medlem vælges af og blandt institutionens fastansatte medarbejdere.

De sidste to medlemmer tiltræder bestyrelsen senest halvvejs i den valgte fire-årsperiode (dvs. næste gang senest 1. april 2020) og godkendes af de 5 allerede valgte bestyrelsesmedlemmer efter fælles indstilling fra museets ledelse og bestyrelse. De sidste to medlemmer skal besidde kompetencer inden for f.eks. forskning, turisme, fundraising, jura, økonomi eller lignende.

Desuden kan bestyrelsen i en kortere eller længere periode tilknytte enkeltpersoner uden stemmeret til bestyrelsen med kompetencer, der er relevante for museets fortsatte drift og udvikling.

 4.2

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder normalt fire møder om året.

4.3.

Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens drift.

4.4. Museets virksomhed er underlagt gældende lovgivning og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

 1. Ledelse og øvrige personale

5.1. Institutionen skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i rimeligt forhold til institutionens størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan.

5.2. Bestyrelsen skal til at forestå institutionens daglige drift ansætte en leder i en heltidsstilling.

Institutionens leder skal have en relevant museums- eller arkivfaglig baggrund. Institutionen skal have faguddannet personale, der modsvarer institutionens hovedarbejdsområder.

5.3. Institutionens leder har inden for en af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det faglige og ledelsesmæssige ansvar for institutionens samlede virksomhed.

5.4. Det påhviler til enhver tid bestyrelsen at holde Slots- og Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af institutionen.

5.5. Institutionens leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær, der forbereder bestyrelsens møder, optager referat af beslutningerne og gennemfører disse.

5.6. Videnskabelige medarbejdere og afdelingsledere i faste stillinger ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra institutionens leder.

Institutionens øvrige personale ansættes af institutionens leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

5.7. Institutionens personale skal have lejlighed til at efteruddanne sig, f.eks. ved deltagelse i de af arkiv- og museumsorganisationerne og af Kulturstyrelsen afholdte møder og kurser.

6 Lokaler, adresser og ejerforhold

6.1 Institutionens hovedadresse er: Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade, 9800 Hjørring.

Institutionens øvrige adresser på udstillingsbygninger, værksteder og magasiner m.v., samt disse adressers bygninger og ejerforhold skal fremgå af den for institutionen udarbejdede beskrivelse.

 1. Budget og arbejdsplan

7.1. Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2. Institutionens leder skal årligt udarbejde forslag til budget efter retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Budget skal behandles og godkendes af bestyrelsen, og skal herefter sendes til de relevante tilskudsgivende myndigheder inden for de af disse fastsatte frister.

7.3 Budgettet med tilhørende budgetkommentarer skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

 1. Regnskab og beretning m.v.

8.1. Institutionens regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Slots- Kulturstyrelsen udarbejdede vejledende kontoplan.

8.2. Institutionens leder er ansvarlig for forvaltningen af indtægter og udgifter.

Inden for det godkendte driftsbudget har institutionens leder dispositionsret.

Institutionens leder, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag.

8.3 Årsregnskabet skal udarbejdes efter retningslinjer fra Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

8.4. Regnskabet skal være påtegnet af institutionens samlede bestyrelse og leder samt af institutionens revisor.

En revisionspåtegning skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

8.5. Regnskab og beretning indsendes til Hjørring Kommune til godkendelse. Det godkendte regnskab indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

8.6. Institutionens regnskab revideres efter bestyrelsens beslutning af BDO eller af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

8.7. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af institutionens formue.

8.8. Væsentlig nedbringelse af institutionens formue kan kun ske med tilladelse fra Hjørring Kommune.

8.9. Ejer institutionen fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over denne ejendom ved pantsætning eller salg uden samtykke fra Hjørring Kommune.

 1. Udskillelse, kassation, sikring, mv.

9.1. Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

9.2. Deponering fra samlingerne til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturstyrelsen.

9.3. Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Slots- og Kulturstyrelsen.

9.4. Institutionen skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri, hærværk og vandskade.

9.5 Skade på samlingerne samt tyveri herfra skal snarest indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

 1. Åbningstider og adgangsvilkår.

10.1. Museets udstillinger skal være tilgængelige for offentligheden på bestemte, forud bekendtgjorte, åbningstider. Åbningstidernes omfang skal stå i et rimeligt forhold til museets størrelse.

10.2. Museet samlinger i magasiner, arkiver og registre er offentligt tilgængelige efter forudgående aftale.

11.Vedtægtsgodkendelse og tilsyn

11.1 Institutionens vedtægter kan ændres af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet.

11.2. Institutionens vedtægter, såvel som senere ændringer heri, skal godkendes af Hjørring Kommune.

Ansvarsområder, såvel som senere ændringer heri, skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

11.3 Institutionens virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturstyrelsen.

11.4. Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse af museer.

 1. Ophør

12.1 Såfremt institutionen må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med Hjørring Kommune, hvad der skal ske med samlingerne.

Godkendt af museets bestyrelse den 11. december 2018

Godkendt af økonomiudvalget den 13. februar 2019 og Hjørring byråd den 27. februar 2019

Godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen den 19. juni 2019