FREDEDE FORTIDSMINDER

I hele Danmark er der omtrent 33000 fredede fortidsminder. Mange af disse er gravhøje, men gruppen omfatter også mange andre levn fra vor oldtid.

For de fredede fortidsminder gælder særlige regler, der har til hensigt at beskytte fortidsminderne mod overlast.

Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2007 ført et landsdækkende tilsyn med de fredede fortidsminder. Ti museer landet over er udpeget til at varetage tilsynet i felten på Slots- og Kulturstyrelsens vegne. For Vendsyssels vedkommende varetager Nordjyllands Historiske Museum tilsynet med de fredede fortidsminder.