ARKÆOLOGI OG BYGHERRER

For spørgsmål om museumsloven, anlægsarbejde og arkæologisk udgravning henviser vi til:
oldtid@vhm.dk


Bygge- og anlægsvirksomhed har stor betydning for bevaringen af vor kulturarv. Uanset om man er bygherre eller påtænker at købe eller sælge et areal, kan man altid henvende sig til det lokale museum for at få information om eventuelle fortidsminder på et areal. Her kan man også blive vejledt i forhold til de bestemmelser, der står i Museumsloven. Vendsyssel Historiske Museum har i dag det arkæologiske ansvar for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø Kommuner.

Museumsloven

Museumsloven er til for at beskytte kulturarven for eftertiden. Hensigten med Museumsloven er så tidligt som muligt i den fysiske planlægning af et jordarbejde at hjælpe bygherren med vejledning i sikringen af kendte fortidsminder igennem en prioritering af byggearealer, friholdelse af arealer eller arkæologisk undersøgelse.

Hvorvidt et fortidsminde er væsentligt og dermed bevarings- eller registreringsværdigt afgøres af det lokale kulturhistoriske museum i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om Museumsloven HER

Arkivalsk kontrol

Forud for et byggeri kan man som bygherre anmode museet om en udtalelse om mulige fortidsminder på arealet. Museets udtalelse baseres i første omgang på en arkivalsk kontrol, og vil indeholde en vurdering af risikoen for ødelæggelse af væsentlig fortidsminder. Vurderingen vil være baseret på oplysninger i museets arkiver om kendte, registrerede fortidsminder kombineret med natur- og kulturtopografien i området. I en række tilfælde vil museet med udgangspunkt i den arkivalske kontrol anbefale at lade det berørte areal forundersøge arkæologisk (se nedenfor).

Den arkivalske kontrol udføres af museet uden udgifter for bygherre.

Udtalelsen er bindende i den forstand, at hvis et areal er erklæret uden væsentlige fortidsminder, og der alligevel dukker væsentlige fortidsminder op, når jordarbejdet er begyndt, er bygherren ikke økonomisk ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse heraf.

Forundersøgelser og udgravninger

I en række tilfælde anbefaler museet i forbindelse med den arkivalske kontrol, at bygherren lader udføre en forundersøgelse på det berørte areal. En forundersøgelse består i udlægning af en række (ca. 2 meter brede) søgegrøfter, der graves med en gravemaskine. Dette arbejde følges af en arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminder, som måtte kunne ses dels i jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller, affaldsgruber, ildsteder, grave, etc.).

På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området.

I Museumsloven skelnes mellem henholdsvis større forundersøgelser og mindre forundersøgelser således, at museet afholder udgifterne til forundersøgelse af et planareal på under 5000 m2, mens det er bygherre selv, der afholder udgifterne ved større forundersøgelser. Dog gælder særlige regler for vore middelalderlige byer og undersøiske kulturarv.

Hvis der ved forundersøgelsen bliver gjort fund af væsentlige fortidsminder, vil museet typisk indstille området til reel udgravning. I så fald kan bygherre enten vælge at flytte byggeriet eller bede museet udarbejde et budget for en udgravning. Udgravningen betales af bygherren. Budgettet skal inden det forelægges bygherre være godkendt i Slots- og Kulturstyrelsen.

Efter at bygherre har modtaget budgettet for en egentlig arkæologisk udgravning kan bygherre vælge at godkende det, hvorefter udgravningen går i gang, eller eventuelt opgive at bygge på det givne areal.

I Museumsloven fremgår det, at arkæologien ikke må være en urimelig merudgift i byggeriet. Såfremt Slots- og Kulturstyrelsen skønner, at dette er tilfældet, kan der ydes tilskud til den arkæologiske undersøgelse. Denne mulighed er kun til stede, såfremt bygherre har indvilget i en forundersøgelse.

Slots- og Kulturstyrelsen har lavet en udførlig vejledning om gennemførelse af arkæologiske udgravninger, der er henvendt museer såvel som bygherrer. Læs den HER.