Skov på Kanten: Eskær skov

På Landskabs og- landbrugsmuseet i Mosbjerg er der nogle vandrestier, som gør det muligt at komme rundt og  opleve det fantastiske kultur og naturlandskab. Man kan opleve storslåede landskaber med fine udsigter, gravhøje og gamle skove. Nu er der anlagt en ny sti, som gør det muligt at opleve Eskær skov.  (Kort i PDF)

Ny vandresti i Eskær skov.

Lige nord for området ligger Eskær skov som blev fredet i 1991. Den ligger på grænsen mellem det vendsysselske bakkelandskab og Skagens Oddes vidtstrakte flader ligger Eskjær Gods med herregårds­ typiske dyrkede marker, skovenge, mosearealer og højstammet oprindelig skov. Skoven i dette landskab er med lang skovkonti­ nuitet, hvilket er sjældent i Danmark. Alle godsets 250 hektar er fredede og udgør et karakteristisk nordjysk herregårdslandskab.

Terrænforholdene er meget varierede: Lige fra de helt flade og lavtliggende opdyrkede mosearealer (Måstrup Enge) til de stejle bakker og dybe kløfter i skoven. På skovens nordøstlige side er forskellen især markant. Det skyldes, at arealerne, som skoven ligger på, er det yderste af det gamle morænebakkeland fra sidste istid. Morænebakkerne når op i 62 meters højde. Nordøst herfor har havbunden gennem de sidste 8000­9000 år hævet sig og dan­ net grundlag for Skagens Odde, som bl.a. her ved sin begyndelse er meget flad. Ved Måstrup Enge er højden over havet blot 17­18 meter. Cykelrute nr. 3 løber langs kanten af skoven, hvor sten­ alderhavet i sin tid slikkede op ad kystklinterne.

I det bakkede landskab består undergrunden af morænesand, ­grus og noget ler. Jordbundens næringsindhold veksler en del de for­ skellige steder, hvilket skaber en betydelig variation i vegetationen.Samarbejde og støtte:

Stien er etableret som et samarbejdsprojekt mellem Dansk Vandrelaug og Vendsyssel Historiske Museum. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

FILM

I forbindelse med projekt "Skov på kanten" er der blevet udviklet seks små film, der fortæller noget af den historie man kan opleve, når man går vandreruten i Eskær skov. Filmene kan du se samlet herunder. 

Eskær skov: Skov på kanten.

Her fortælles om skoven der ligger ovenfor den kant som var kystlinje indtil for 7000 år siden. Nedenfor kystlinjen starter verdens største oddedannelse, Skagen odde. Skoven er en af Danmarks nordligste bøgeskove og indeholder bøg og også eg af oprindelig proveniens.

Eskær skov: Russerhulen

Hør fortællingen om en russiske soldat, der i 1943 flygtede fra den tyske hær. Han gemte sig i Eskær skov og klarede sig i mere end et år.

Eskær skov: Landskabsdannelse

Her fortælles om dannelsen af de morænebakker under sidste istid, som senere blev plantedækket og udviklede sig til den skov vi kender i dag.

Eskær skov: Hovedgården

Gården benævnes helt tilbage i 1300-tallet og har fungeret som hovedgård og har været sæde for flere store adelsslægter. Bygningen var oprindeligt i to skokværk og med voldgrav omkring.

Eskær skov: Skovdige

I slutningen af 1700-tallet var landet blevet træfattigt og skoven overudnyttet pga. oldendrift og træhugst. Dette satte fredskovsforordningen af 1805 en stopper for. Derfor er der i Eskær og Bjørnager skov rester af et skovdige som omkransede hele skoven.

Eskær skov: Tørvegravning

I mosen nordøst for Eskær skov er der gennem århundreder blevet gravet tørv. Mange af tørvegravene kan stadig ses i mosen men er i dag tilgroede og vandfyldte. Tørvene sikrede behovet for brændsel til opvarmning og til brug i komfuret ved madlavning.